SÅ JOBBAR VI

Den egna motivationen är grunden för allt lärande och vi tror att alla kan bidra med något. Med 30 lärarledda lektionstimmar på alla våra kurser dagtid, finns det gott om tid att arbeta med ett område och vi vet att varje individ lär sig på olika sätt och olika snabbt.
Vår skola är betygsfri, vilket betyder att du som studerande aldrig behöver känna någon press att nå ett högre betyg, hos oss har det bara betydelse om du nått kunskapsmålen eller inte.

I slutet av läsåret, om du uppnått målen, får du ett intyg av oss som bekräftar det. Det intyget kan du sedan använda för att söka vidare studier någon annanstans, t.ex på yrkeskurser eller universitet.

Vi söker efter ett demokratiskt arbetssätt med möjlighet till inflytande över studierna både för studerande och för lärare. Ett sätt att utveckla skoldemokratin är skolrådet, där studerande, personal och skolledning möts för beslut i gemensamma frågor. I varje kurs finns det möjlighet att på olika sätt påverka innehåll och upplägg.

Utbildningsinnehåll och kursplaner kan förändras. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid bl.a. lågt antal sökande, akuta omständigheter eller liknande.

DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

För att stärka de studerandes rättigheter inom folkhögskolan har Folkbildningsrådet fått i uppdrag av folkhögskolorna att starta Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Alla kursdeltagare på folkhögskola kan vända sig till FSR. Läs mer här: FSR:s hemsida

Om man tycker att man blivit felaktigt behandlad av skolan eller att skolan brustit i sin information kan man i första hand prata med sin lärare. I andra hand kan du vända dig till skolans rektor eller kontakta styrelsens ordförande. Kontaktuppgifter till dem finns under fliken “Kontakt” i menyn.

Man kan också vända sig med sina frågor direkt till FSR. FSR kommer då att bedöma om ärendet har hanterats korrekt enligt skolans studeranderättsliga standard. E-postadressen till FSR är fsr@folkbildningsradet.se.

Alkohol- och drogpolicy för Botkyrka folkhögskola
Botkyrka folkhögskola ska vara en trygg arbets- och studiemiljö som skapar goda förutsättningar för såväl deltagare som personal att trivas och utvecklas. Skolan ska därför vara helt fri från alkohol och alla typer av droger.

Följande gäller på Botkyrka folkhögskola:
• Droger och alkohol får inte användas på skolan eller vid skolrelaterade aktiviteter som t.ex. studiebesök och friluftsdagar. Det är heller inte tillåtet att ha droger eller alkohol i kroppen, i skolan eller vid skolrelaterade aktiviteter.

• Deltagare får inte ha ett pågående bruk av droger under den tid som deltagaren går på skolan. Detta innebär också att det inte får finnas spår av droger i kroppen, även om drogerna intagits innan studiestart.

• Droger och alkohol får inte finnas eller förvaras i skolans lokaler.

• Deltagare som använder narkotikaklassade läkemedel får endast göra det i enlighet med
ordination av läkare och ska vid uppmaning vara beredd att visa upp läkares ordination/recept. Med droger innefattas förutom narkotika även dopningspreparat, icke-medicinsk användning av läkemedel liksom lagliga och olagliga nya psykoaktiva substanser, ibland kallade nätdroger. Rutiner i samband med misstanke om alkohol- eller droganvändning. Vid misstanke om att en deltagare innehar och/eller använder någon typ av droger, eller i samband med skolrelaterade aktiviteter har alkohol i kroppen, har skolledningen rätt att kräva att deltagaren medverkar vid ett alkoholutandningsprov och/eller drogtest. Att i en sådan situation göra detta är frivilligt, men om deltagaren väljer att inte göra det måste hen avbryta sina studier. En deltagare som medger pågående droganvändning, som på uppmaning inte lämnar drogtest, som testar positivt eller som hanterar droger måste omedelbart avbryta sina studier. Vid misstanke om att en deltagare förmedlar kontakter eller själv säljer alkohol eller droger kommer detta att anmälas till polisen.

• Vid misstanke om brott mot skolans alkohol- och drogpolicy kontaktas skolledningen.
Deltagare som misstänkts för brott mot skolans alkohol- och drogpolicy erbjuds samtal med skolans
kurator.

Rökning
Rökning är endast tillåtet utomhus och på anvisade platser.
Riktlinjer vid antagning I samband med antagningsintervju informeras alla sökande om skolans alkohol- och drogpolicy. Vid antagning är riktlinjen att deltagare med ett tidigare alkohol- och/eller drogmissbruk ska ha varit fria från alkoholmissbruk/drogfria sedan minst ett år.


FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Med våra många lärarledda lektioner och stora möjligheter till friare arbetssätt har vi massor av verktyg för att kunna anpassa utbildningen till just dig och dina behov!

Vi arbetar mycket med individuellt stöd för dig som har läs- och skrivsvårigheter, och vi har mångårig erfarenhet av att hitta särskilda lösningar som är anpassade för dig med eller utan diagnosticerade svårigheter.

Det finns även personal på skolan med särskild utbildning i specialpedagogik, och skolans lokaler i Hallunda är helt tillgängliga för rullstolsburna studerande.

Tveka inte att kontakta oss om du vill börja studera men är orolig över något som rör din studiesituation!

EKONOMI OCH AVGIFTER

Folkhögskolan får varje år pengar från staten, ett så kallat statsbidrag.

Det är regeringen och landstingen i bland annat Stockholms län som betalar ut det för att vi ska kunna driva verksamheten.

Studerande på kurserna betalar en serviceavgift som täcker utgifter för försäkring, tillgång till internet, tidningar och tidskrifter, läromedel och studiebesök.

På dagkurserna på folkhögskolan är avgiften 2400 kronor för ett helt år. Du får en faktura på 1200 kronor för höstterminen och en faktura på 1200 kronor för vårterminen.

Om du vill veta mer om vilka kostnader avgiften täcker, kan du kontakta skolans administration: info@botkyrkafolkhogskola.org.

Om du har blivit anvisad till våra kurser av Arbetsförmedlingen via Etableringsuppdraget betalar du ingen avgift.

VIKTIGA LÄNKAR