OM OSS

Vilka är vi?

Mitt i Hallunda ligger Botkyrka Folkhögskola. Här möts vuxna människor från olika delar av världen för att studera, utvecklas och växa tillsammans. Här finns kurser för dig som vill få gymnasiekompetens, för dig som behöver stärka ditt språk, för dig som snabbt vill hitta ett arbete, och för dig som bara vill lära dig mer om samhället, naturen och omvärlden från förr till nu.

Folkhögskolans förankring i Botkyrka är tydlig. Närområdet är en självklar del av studierna, på alla kurserna får du som studerande redskap att kunna påverka det som sker i din vardag. Du behöver dock inte bo i Botkyrka kommun för att studera här hos oss.

Vad gör vi?

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Folkbildning handlar om att växa genom möten med andra och med det omgivande samhället. På Botkyrka folkhögskola växer du genom att utveckla ditt språk, förbereda dig för arbete och vidare studier och få större förutsättningar att delta aktivt i samhället.

Många av skolans aktiviteter sker gemensamt med deltagare från alla kurser, till exempel Storforum och Kropp & Själ. Dessutom har vi både temadagar och friluftsdagar flera gånger per år.

Vad tycker vi?

På folkhögskolan är både individen och gruppen viktiga. Vi värnar om allas lika värde. Vår människosyn är optimistisk. Vi tänker att alla vi människor kan lära oss, utvecklas och få större makt över våra liv. Botkyrka folkhögskola vill vara en plats där du får nya möjligheter.

Mångfald och respekt för varandras övertygelse präglar arbetet på skolan. Den som studerar här måste vara beredd att möta åsikter och tankar som inte känns bekväma. Vi tror att det är en väg till ökat lärande.

Vi försöker hela tiden bli bättre på att möta varandras olikheter och forma en skola utan diskriminering och rasism.

Skolan har en mycket restriktiv hållning till droger och kan inte ta emot studerande med pågående drogmissbruk.

SKOLANS MÅL

Bakgrund:

Botkyrka folkhögskola startade 1997 och är resultatet av visionen om en folkhögskola även i Botkyrka. Vi som bor här kommer från stora delar av världen, ovanligt många har en personlig tro och medelåldern är låg. Folkhögskolan har sedan starten haft en tyngdpunkt i allmänna kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt olika utbildningar för den syrisk ortodoxa kyrkan och dess medlemmar.

Botkyrka folkhögskola har sedan 2018 även en filial i Riddarhyttan, Skinnskatteberg: Kulturreservatets folkhögskola. Här kan du välja mellan studier i glesbygds- och samhällsutveckling eller konstnärligt skapande men också läsa allmän kurs.

Under 2010 – 2016 drev folkhögskolan en filial i Södertälje – Sankt Ignatios ortodoxa teologiska seminarium. Sedan juli 2016 är Sankt Ignatios en självständig folkhögskola.

Utgångspunkter:

a) Arbetsformer:
Arbetsformerna och pedagogiken inom folkbildningen skiljer sig historiskt från andra utbildningsformer. Inom folkbildningen, som folkhögskolan är en del av, är målet att undervisningen ska utgå från varje deltagares bakgrund och övertygelsen om att varje deltagare har något att bidra med till gruppen.

Skolan bygger sina arbetsformer på folkbildningens idégrunder och utvecklar arbetssättet i takt med förändringar i det omgivande samhället. Av särskild betydelse är den demokratiska samtalskultur som utformats inom folkbildningen. Den innebär bland annat acceptans och tolerans mot oliktänkande samt respekt för sakliga argument och fattade beslut, och att utbildningen bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Skolan är lokaliserad till norra Botkyrka men ska vara en mötesplats för boende i hela kommunen och det omgivande samhället.

b) Syftet med statens stöd:
Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att:

 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
 2. bidra till att göra det möjligt för en mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Botkyrka folkhögskolas verksamhet ska vara utformad och inriktad så att syftet med det statliga stödet uppfylls.

c) Ägarstruktur:
Botkyrka folkhögskolas huvudmän är fem av de kristna församlingarna i kommunen; S:ta Marias syriskortodoxa församling, S:t Georges syrisk-ortodoxa församling, S:t Petrus och Paulus syrisk-ortodoxa församling, Equmeniakyrkan Tumba samt Equmeniakyrkan Hallunda. 

Huvudmannaförsamlingarna ser skolan som en viktig resurs i deras samlade arbete både som utbildningsplats och som en del av det diakonala arbetet.

d) Tillväxt:
Botkyrka folkhögskola har under de senaste åren växt och har nu en verksamhet på ca 8 000 deltagarveckor. De kommande åren ser vi en långsammare utveckling men där en viss utökning av verksamheten bör ske för att kunna fortsätta möta nya behov i församlingarna och lokalsamhället.

Uppdraget:

1) För VEM ska folkhögskolan finnas till?
Mål:
Till och med år 2022 skall Botkyrka folkhögskola …

 • bidra till att minska utbildningsklyftorna i Botkyrka genom att prioritera utbildningar för människor med låg utbildningsnivå och/eller bristande kunskaper i svenska språket,
 • prioritera arbetet med att nå unga vuxna som inte fullföljt gymnasiet,
 • erbjuda utbildningar som inbjuder till gränsöverskridande möten mellan människor som annars inte möts,
 • ge möjlighet till utbildning för huvudmännen och dess medlemmar.

2) VAD ska känneteckna folkhögskolans arbete?
Mål:
Till och med år 2022 skall Botkyrka folkhögskola bidra till att fler bokyrkabor längtar efter morgondagen och känner tillit till de människor de möter. Detta ska ske genom att …

 • med folkbildningen som grund stimulera deltagarna att utvecklas som självständiga, bildade, kritiskt tänkande individer,
 • arbeta för demokrati och stimulera studerande vid folkhögskolan och övriga invånare i kommunen till aktivt deltagande i demokratiskt arbete för utveckling av lokalsamhället,
 • verka för att frågor om religion och livstolkning har en naturlig plats i skolans verksamhet, och i det omgivande samhället,
 • erbjuda möjlighet för deltagarna i de kurser som vänder sig till skolans huvudmän att reflektera över sin kristna tro,
 • aktivt sprida kunskap om folkhögskolans verksamhet till huvudmännen och dess medlemmar, till kommunen och till invånarna i Botkyrka och lokalsamhället i övrigt.

HUVUDMÄN

Botkyrka folkhögskola ägs av en skolförening med fem kristna församlingar i Botkyrka som huvudmän. De är S:t Georgis, S:ta Marias och S:t Petrus och Paulus syrisk-ortodoxa församlingar, samt Hallundakyrkans församling och Centrumkyrkan i Tumba inom ramen för Equmeniakyrkan. Representanter från dessa församlingar återfinns i skolans styrelse.

Församlingarna motiverar sitt engagemang i folkhögskolan med sitt ansvar för närområdet och att de vill ge människor en möjlighet att växa och utvecklas.
Att ha kristna kyrkor som huvudmän innebär att förståelsen för och samtal om livsåskådning och religion är viktig på skolan.

Alla är välkomna att studera oavsett religion, kultur eller nationalitet. Det är du själv som berättar vem du är.

Länkar till våra huvudmäns hemsidor: